miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Vedtekter for Regionalt næringsfond i Midtre Namdal

Kap.1.  Allmenne bestemmelser

 

§ 1-1. Navn, rettsgrunnlag og deltakere

Regionalt Næringsfond er opprettet for Midtre Namdal samkommune som består av kommunene Fosnes, Namdalseid, Overhalla og Namsos med like andeler. Midtre Namdal samkommune er en egen juridisk enhet hjemlet i forskrift av 08.09.2009.

 

§ 1-2. Virksomhet og formål

Virksomheten omfatter forvaltning av økonomiske virkemidler til næringsutvikling tildelt fra Nord-Trøndelag fylkeskommune på nærmere angitte vilkår gitt av årlig tilsagnsbrev og  arbeidsdeling mellom regionalt næringsfond og Innovasjon Norge vedtatt gjennom RUP-prosessen.

 

§ 1-3. Adresse og vertskommune

Fondets adresse er:

Regionalt Næringsfond for Midtre Namdal samkommune Utvikling

Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos

 

Vertskommune for fondet er Namsos kommune. Vertskommunen skal levere støttefunksjoner som bidrar til kostnadseffektiv drift. Vertskommunen fører regnskap for fondet, har økonomipost- og arkivfunksjon for ordningen. Ytelser avtales mellom styret og vertskommunen.

 

 

Kap.2.  Styre og administrasjon

 

§ 2-1. Fondets styre

Styre for fondet er  Midtre Namdal samkommunestyre.

 

§ 2-2. Saksbehandlingen i styret.

Ordfører i Midtre Namdal samkommune sørger for at styret holder møter så ofte som trengs.  Innkalling skjer med rimelig varsel og skal så langt mulig inneholde sakliste.

Samkommunestyret er hjemlet i forskrift av 08.09.2009 og samarbeidsavtale av 28.05.2009. Komite Utvikling har innstillingsrett for saker som skal styrebehandles.

 

§ 2-3. Fondets administrasjon

Fondet administreres og saksbehandles av Midtre Namdal samkommune Utvikling. Det foretas budsjettering sammen med den øvrige virksomheten. Oppfølging og kontroll med tiltak som får støtte, samt bevilgningsregnskap rapporteres til styret.

 

 

Kap.3. Forvaltning av fondet og økonomi

 

§ 3-1. Fondets kapital

Fondets kapital tildeles fra Nord-Trøndelag fylkeskommune som tilskudd. Eventuelle kommunale tilskudd til fondet må godkjennes og bevilges av kommunestyrene i deltakerkommunene. Fondsmidlene plasseres på egen rentebærende konto i vertskommunen. Renteavkastning tilfaller samarbeidsordningen.

 

§ 3-2. Støtteformer og vilkår

Styret fastsetter støtteformer, støtteformål, prioriteringer og vilkår for bevilgninger fra fondet innenfor rammen av det årlige tildelingsbrev fra Nord-Trøndelag fylkeskommune.

 

§ 3-3. Budsjett

Styret vedtar det årlige budsjett for fondet. Budsjettet skal angi forventet finansiering i henhold til § 3-1, ramme for bevilging av støtte og refusjoner til vertskommunen og Midtre Namdal samkommune for dekning av ytelser og administrasjon. Styret fastsetter samtidig eventuelle føringer for disponering av støtterammen.

 

§ 3-4. Bevilgningsmyndighet i enkeltsaker (tilsagn om støtte)

Styret har bevilgningsmyndighet og avgjør søknader om støtte. Styret kan fastsette nødvendige retningslinjer for saksbehandling og administrasjon.

Styret har delegert bevilgningsmyndighet i kurante saker til administrasjonssjefen som har videredelegert til leder for Midtre Namdal samkommune Utvikling. Styret kan likevel kreve å få seg forelagt en sak som administrasjonen har til behandling etter delegert myndighet.

 

§ 3-5. Anvisningsmyndighet

Leder for Midtre Namdal samkommune Utvikling har anvisningsmyndighet. Anvisningsmyndigheten kan videredelegeres innenfor Midtre Namdal samkommune Utvikling.

 

§ 3-6. Regnskap og bevilgningsregnskap

Fondet regnskapsføres i vertskapskommunens driftsregnskap og balanse. Driftsregnskapet avsluttes hvert kalenderår med avsetning som gir nøytralt netto resultat (0). Fondet inntas som bundet fond i balansen i vertskommunen. I balansen inntas nødvendige noter vedrørende eierskap til fondet. Det inntas motsvarende noter i de øvrige kommunenes balanse basert på oversikt fra vertskommunen.

Midtre Namdal samkommune Utvikling fører i tillegg til ordinært regnskap bevilgnings-regnskap for tilsagn og utbetalinger (sideregnskap).

Bevilgningsregnskap skal avstemmes mot driftsregnskapet for fondet hvert år.

 

§ 3-7. Evt. driftsutgifter som ikke kan finansieres av fylkeskommunens tilskudd

Eventuelle utgifter til administrasjon som ikke kan dekkes i henhold til § 3-3, dekkes av deltakerkommunene gjennom den ordinære finansiering av Midtre Namdal samkommune Utvikling.

 

 

 

 

§ 3-8. Innskudd, lån og investeringer

Kommunene skal ikke gjøre innskudd i ordningen. Styret kan ikke ta opp lån eller foreta investeringer.

 

 

Kap. 4. Klage, kontroll, tilsyn og rapportering

 

§ 4-1. Klage/klageorgan i bevilgningssaker

I saker hvor vedtak er fattet av administrasjonen er Midtre Namdal samkommunestyre klageinstans. I saker hvor vedtak er fattet av  Midtre Namdal samkommunestyre er det av Midtre Namdal samkommune opprettet en egen klagenemnd . Jfr. § 5.1 i forskrift av 08.09.2009.

 

§ 4-2. Oppfølging og kontroll

Styret fører kontroll med tiltakene som får støtte. Mottaker av tilskudd må godta kontroll i forbindelse med dette og er forpliktet til å gi nødvendige opplysninger. Kontrolloppgavene utføres av administrasjonen på vegne av styret.

 

§ 4-3. Internt tilsyn og kontroll

Internt tilsyn og kontroll utføres av revisjonsordningen for vertskommunen og kontrollutvalget i vertskommunen.

 

§ 4-4. Rapportering

Rapportering skjer internt til styret og eksternt fra styret til Nord-Trøndelag fylkeskommune. Årsrapport for bruken av midlene skal foreligge hos Nord-Trøndelag fylkeskommune innen fastsatt frist. Ved rapportering skal det redegjøres for bruken i forhold til satsingsområdene i Regionalt Utviklingsprogram. (RUP).

 

 

Kap. 5. Endringer og oppløsning

 

§ 5-1. Uttreden og oppløsning

Uttreden og oppløsning følger av forskrift av 08.09.2009.

 

§ 5-2. Vedtektsendringer

Endringer som berører forutsetningene for fylkeskommunens bevilgning til fondet må godkjennes av Nord-Trøndelag fylkeskommune.

 

§ 5-3. Tvist

Dersom det oppstår tvist i forbindelse med avtalen, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger før den eventuelt bringes inn for de ordinære domstolene. Som verneting vedtas Namdal Tingrett.

 

 

Kap. 6 Ikrafttredelse

 

§ 6-1. Ikrafttredelse

Vedtektene trer i kraft fra og med 06.05.2011 etter godkjenning i Midtre Namdal samkommunestyre og Nord-Trøndelag fylkeskommune og erstatter vedtekter av 01.04.2005.

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS