miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Uttalelse om samferdselsstrategi

Region Namdal har uttalt seg om Trøndelag fylkeskommunes forslag til samferdselsstrategi.

Her er uttalelsen i sin helhet: 

Strategi og organisering av samferdselsområdet i Trøndelag

 1. Struktur og innhold i samferdselsstrategien

Region Namdal mener det er lagt opp til en fornuftig struktur i strateginotatet, og det baserer seg på riktige, overordna problemstillinger. Når to fylkeskommuner geografisk, organisatorisk, politisk og kulturelt skal slå seg sammen, er det positivt at man vil gå videre med det beste fra hvert fylke. På denne måten kan man få gode løsninger og bruke ressursene fornuftig selv om det nødvendigvis vil ta tid å smelte sammen ulike løsninger og tankesett.

Vi synes strateginotatet presenterer viktige overordna problemstillinger. Kan en samles om konklusjonene på disse, legges det et viktig grunnlag for å oppnå gode løsninger innenfor de ulike samferdselsområdene.

Vi synes det er lagt opp til en fornuftig inndeling i dokumentet – med overordna inngang til visjon, hovedstrategi, hovedelementer, forutsetninger og hovedmål. Vi er også tilfreds med at man ser samferdsel, infrastruktur, tilgjengelighet og mobilitet i et bredt perspektiv. Hovedstrategien «Tilgjengelighet gjennom mobilitet og kommunikasjon» forklart som «evne til å kunne reise og muligheten til å slippe» understreker den brede, overordna inngangen til strategidokumentet.

Region Namdal påpeker at bærekraft-vurderinger i samferdselsstrategien kunne vært problematisert og tydeliggjort.

 1. Det regionale plansystemet

Strateginotatet drøfter hvor strategikompetansen skal være – i hovedsak ei drøfting om kompetanse innenfor vegsektoren.

Region Namdal mener at strategisk kompetanse må evne å se hele samferdselsfeltet;

Hvem som kan ivareta helheten best. Region Namdal konkluderer med at den strategiske kompetansen må ligge hos fylkeskommunen fordi den da også vil være under regional politisk styring.

Samtidig vil vi påpeke at det på enkelte områder er viktig med overordna nasjonale avgjørelser-  og utføring.

Den regionale samordninga i fylkeskommunen vil også omfatte ansvar for konsesjoner på regionale flyruter. Dette har vi tidligere uttalt at vi ikke mener er riktig, men konstaterer at stortingsflertallet har besluttet at det blir slik (regionreformen).

 1. Samferdselsområdene

Region Namdal vil ikke drøfte takst- og sonesystemet som foreslås – det vil kommunene uttale seg om enkeltvis.

Om samferdselsområdene vil vi i et overordna perspektiv kommentere:

 • Mobilitet: Det må legges vekt på effektiv befordring som passer for det området og den befolkninga det gjelder. Vi synes strateginotatet overordna konkluderer riktig når en differensierer og kombinerer mellom Trondheims løsninger for kollektivtrafikk, intercity-løsninger mellom byene/regionsentrene i fylket og Nord-Trøndelags modell for bestillingstransport. Det gir muligheter for å finne gode løsninger uansett hvor i fylket vi bor.
 • Overordna mål for distriktene må være at transportløsninger og samferdselstiltak skal oppveie avstandsulempene og forbedre evnen til/effektiviteten ved å reise – og bruke teknologi for å slippe å reise. I dette perspektivet er rask utbygging av mobilnett og bredbånd helt avgjørende. Likeverdighet i tilgjengelighet og standard er en forutsetning.
 • I tillegg til løsninger med god klimaeffekt, teller pris, tilgjengelighet, frekvens og forbruk av tid mye ved valg av transportmiddel. Der det ikke er kultur for eller hensiktsmessig å bruke kollektive løsninger, må disse bidra til at passasjeren oppnår åpenbare fordeler ved å velge kollektivt framfor egen bil.
 • Fylkeskommunens ansvar for vegnettet må bygge på en tydelig ambisjon og strategi for utbygging av nye veger samt opprusting og godt vedlikehold på eksisterende.
 • Fylkesvegenes betydning for person- og varetransport må ikke svekkes. Det er viktig at statlige overføringer til fylkene til vegformål styrkes.
 • Kapasitet og kvalitet på framtidas vegnett er nøkkelen for mobilitet og konkurransekraft; både for bosetting/bolyst i distriktene og for distriktenes mulighet for likeverdige konkurransevilkår for næringslivet.
 • Årsdøgnstrafikk (ÅDT) som parameter for samfunnsnytte egner seg ikke i alle sammenhenger, da det kan fordekke andre, viktige hensyn. Stort innslag av næringstransport med tunge kjøretøy på vegstrekninger med lav ÅDT (kfr. Laksevegen Rørvik-E6 eller E6 Grong-Nordland grense) – kan gi lav prioritet i forhold til den næringsmessige, regionale betydninga.
 • Ny teknologi må hele tida vurderes for å gi bedre framdrift og utvikling av transportløsninger
 • Terminalløsninger er viktig for gode overganger mellom transportsystemer. Dette er helt vesentlig for overgang mellom bane/veg/sjø.
 • God klimapolitikk tilsier nødvendige installasjoner og infrastruktur for godstrafikk på sjø og bane. Det må være kapasitet på landtjenester og fartøy på sjø i tillegg til kaier og havner.
 • Beredskap: Ras- og flomsikring er viktig i seg selv, men det må også sikres gode avlastningsmuligheter.
 • Beslutningspunkter: Det er viktig å etablere gode styringsdokumenter og beslutningspunkter for å gjennomføre og oppdatere de regionale samferdselsstrategien i planperioden.
 • Regional organisering med optimalt samspill mellom fylke og kommuner, samt med andre regionale aktører, er viktig for å kunne oppnå god effektivitet og gjennomføringskraft.
 1. Lokale spørsmål for Namdalen

Kommunene i Namdalen (Region Namdal)  ble i høringskonferansen 14. september 2017 utfordret til å gi svar på noen konkrete problemstillinger for Namdalen.

Intercity (til/fra Steinkjer):

Timesbusstilbud mellom Namsos og Steinkjer er etablert og medfører, så vidt vi har registrert, god trafikkutvikling. Med korrespondanse med tog Steinkjer-Værnes-Trondheim er dette et godt – og ønsket – tilbud som gjerne må utvikles videre med økt frekvens dersom det er grunnlag for det. Ekspressbusstilbudet Namsos-Trondheim er også et attraktivt tilbud som ønskes videreført.

Et forbedret, tilsvarende tilbud Grong-Steinkjer er ønskelig (se avsnittet togtilbud i Namdalen).

Bybuss/metro i Namsos:

Bybusstilbudet har eksistert lenge, men kan åpenbart gjøres enda mer tilgjengelig og attraktivt – spesielt gjennom utvidelse av tilbudet på kveld/helg og andre (nye) betalingsformer.

Generelt for busstilbudene:

 • Enklere betalingssystem er nødvendig og ønskelig (app, elektroniske betalingsløsninger)
 • Bedre ruteopplysning – om ruter, påstigningssteder osv. (app)
 • Det må lønne seg å reise kollektivt!

Bestillingstransport:

Dette er en ordning som er svært gunstig både for ruteansvarlig (fylkeskommunen) og passasjeren. Vi ønsker sterkt at ordninga videreføres. Det forutsettes vesentlig bedre informasjon om tilgjengelighet og om hvor og hvordan reisene bestilles. Bestillingstida bør settes ned fra 6 timer til 2-3 timer slik at det blir tilsvarende det som praktiseres på Innherred.

Togtilbudet:

Region Namdal har i flere andre sammenhenger påpekt behovet for et bedre togtilbud Grong-Steinkjer – og eventuelt også Mo/Mosjøen-Steinkjer. Spesielt Grong-Steinkjer har i dag mange daglige pendlere som med et bedre tilpasset tilbud (avgangstider, hyppighet) kunne ha benyttet tog. I dag benytter en del seg av tilbringertjenesten, mens de fleste trolig kjører privatbiler. Hyppigere avganger kunne ha økt bruken av tog som befordringsmiddel mellom Helgeland (Mo/Mosjøen og Grong/Steinkjer)

Kryss:

Aktuelle kryss i Namdalen (uprioritert og ikke komplett):

 • Fergeleie Ramstadlandet, Vikna: Ferge, bestilling
 • Rørvik: Hurtigruten, buss/bestilling, hurtigbåt
 • Rørvik lufthavn: Fly, bestilling/taxi
 • Saltbotnkorsen Nærøy: Buss, bestilling
 • Fergeleiene Hofles, Geisnes, Lund, Gutvik, Skei, Eidshaug, Gjerdinga: Ferge, bestilling
 • Skei, Leka: Hurtigbåt, bestilling
 • Abelvær: Hurtigbåt, bestilling (evt buss)
 • Ølhammeren, Fosnes: Buss/bestilling, ferge
 • Seierstad, Jøa: Hurtigbåt, buss/bestilling
 • Nordlandskorsen Foldereid: buss, bestilling
 • Høylandet (buss, bestilling)
 • Gartland (buss, bestilling)
 • Grøndalskorsen/Lassemoen/Namsskogan/Grong: Tog, buss, bestilling
 • Brekkvasselv: Buss/bestilling/evt tog
 • Grong: Buss, tog, bestilling)
 • Sandvika, evt. Eide i Lierne: Buss, bestilling
 • Formofoss: Buss, bestilling
 • Skogmo, Overhalla: Buss, bestilling
 • Namsos lufthavn: Fly, bestilling/taxi
 • Namsos (dampskipskaia): Buss, hurtigbåt, bestilling
 • Namsos (Høknes): Buss, bestilling
 • Sjøåsen: Buss, bestilling
 • Tøtdal, Namdalseid: Buss/bestilling
 • Fjellkrysset, Flatanger: Buss/bestilling
 • Osenkorsen (Fosslia): Buss, bestilling

Aktuelle kryss i Bindal:

 • Årsandøy: Buss, bestilling
 • Kjelleidet: Buss, bestilling
 • Kveinsjøen: Buss, bestilling
 • Bilførende hurtigbåter i Bindalsfjorden
 • Fergeleie Holm

Fergetilbud, eventuelt bru:

Bru til Jøa er førsteprioritet i regionen. Fergefri forbindelse er også sterkt prioritert i premissene som er lagt i Nye Namsos kommune, og prosjektet er tildelt planleggingsressurser-/økonomi.

Det er ikke utarbeidet planer/prosjekter for å etablere andre, nye fergefrie forbindelser, men i et lengre perspektiv kan dette være aktuelt (Follafjorden).

De fergestrekningene vi har, forutsettes driftet med kapasitet/frekvens som samsvarer med behovet.

Framtidas båttilbud

Båttrafikk er svært relevant i Namdalen, men må gi fordeler med reisetid og frekvens om det skal konkurrere med bil/ferge. Eksisterende hurtigbåtrute Leka-Rørvik-Namsos, og eventuelle nye båtruter i Namsenfjorden (Namsos-Statland-Jøa) og Leka-Rørvik kan utvikle og utvide bo-/arbeidsregionene dersom de medfører vesentlig kortere reisetid enn det som er oppnåelig i dag.

Hull i nettet

Dekningskartene til Telia og Telenor gir detaljert svar på hvor det er «hull» i mobildekninga. Ei kartlegging gjort for Nye Namsos kommune i 2016 avdekket behov for 15 nye basestasjoner i Telenors regi for å få sammenhengende dekning innenfor den nye kommunens grenser, og sannsynligvis et tilsvarende antall for Telia. Tilsvarende er det også i de fleste andre delene av Namdalen, så det kan slås fast at det er et betydelig etterslep på mobildekning.

Det er tilsvarende behov bedre fiber- og bredbåndsdekning i alle deler av Namdalen – uten at vi i denne sammenhengen har utarbeidet en total, oppdatert oversikt over dette. Flere kommuner i ferd med å gjennomføre fiberutbygging som vil nå majoriteten av innbyggerne.

Prioriteringene i Byregionprogrammet

Samferdselsstrategiene i Region Namdal/byregionprogrammet ble vedtatt i Region Namdal i 2014 og forankret i kommunestyrene – disse prioriteringene står ved lag også i dag, men det planlegges en grundig gjennomgang/revisjon av disse med både kortsiktige prioriteringer (5-10 år) og langsiktige mål (2050-perspektiv). Prioriteringene gjelder alle samferdselsområder, men først og fremst vegnettet (både riksveger og fylkesveger).

Vedtatt strategi (2014):

1.Riksveger/E6:

E6 Grong-Nordland grense (helhetlig prosjekt med prioriterte, strekningsvise investeringer – jamfør NTP 2018-2027)

2.Fylkesveger

 1. Fv17 Asp-Namsos: Vedtak: «Region Namdal viser til at Fv17 Steinkjer-Namsos er vedtatt av fylkestinget og at det nå skisseres en totrinns bompengesøknad. Ved en totrinns bompengesøknad viser Region Namdal til at næringslivet ønsker et delprosjekt 2 Sprova-Namsos med bedre trafikksikkerhet, framkommelighet og redusert reisetid».

(Merknad: Forutsetningene for dette er endret i og med fylkestingets beslutning om å gå bort fra helhetlig utbygging Asp-Namsos).

 1. «Laksevegen» Rørvik-Gartland (Merknad: Fra Ytre Namdal understrekes også tilstøtende strekninger Foldereid-Holm og Kjelleidet-Skei)
 2. Viesbakkan (Fv 760 Skogmo-Grong)
 3. Forsterkningstiltak FV74 Bjørgan – riksgrensa
 4. Omklassifiseringer:
  • FV760 Bjøra – Grong må klassifiseres som A-veg
  • FV363 Røyrvik – Skorovas og FV764 Skorovas – Lassemoen må klassifiseres som B-veg
 5. Planleggingsmidler:
  • Teknisk og økonomisk løsning for bru til Jøa på FV777
  • Prosjektene på FV770/17/775 Laksevegen må prioriteres for planlegging
  • Videre planlegging av Kyststamveg Osen - Jøssund, Sitter – Lauvsnes

3. Jernbane

- RN vil støtte tiltak som bedrer kapasiteten og regulariteten på Nordlandsbanen

- Vi vil samarbeide med Jernbaneforum Nord om de konkrete prioriteringene

4. Luftfart

- Namdalen må fortsatt ha to flyplasser med godt oppdatert og tilpasset infrastruktur

- Rutetilbudet må bedre tilpasses næringslivets behov

5. Mobil og bredbånd

- RN vil arbeide for en størrelse og innretning på den offentlige tilskuddsordningen som vil bidra til at det innen rimelig tid blir bygd ut bredbånd og mobil i Namdalen.

- RN vil arbeide for kriterier som ikke tillegger antall husstander som får tilbud om bredbånd stor vekt.

- RN vil arbeide for kriterier som i større grad ivaretar næringslivets behov.

- RN mener at fylkeskommunene skal ha ansvaret for tilskuddsordningen for bredbånd

- Satsing på digital infrastruktur må fortsatt være et prioritert område i Regionalt utviklingsprogram

6. Havner, båt- og skipsanløp

- Hovedsakelig et kommunalt ansvar, men Trøndelag fylkeskommune bør stimulere til økt frakt av gods på sjø gjennom samarbeid med kommunene.

- Fortsette prosessen mellom kommunene/ havneselskapene med sikte på et nærmere samarbeid i regionen om havneutvikling og havnespørsmål.

Ønsket utvikling av flytilbudet

Vi har behov for at både kortbaneflyplassene på Rørvik og i Namsos utvikles slik at de tilfredsstiller dagens og framtidas behov. Flytilbudet må tilpasses både næringslivets og øvrige innbyggeres behov, ha nødvendig frekvens og optimaliserte reisetider som også er samordna med rutene på stambane-nettet. Det er en forutsetning for god (trygg) flyplassdrift i overskuelig framtid at trafikken øker.

5.Regional organisering, samordning og samhandling

Kommunene i Namdalen har gjennom ordførersamarbeidet (Region Namdal) arbeidet godt og lenge med samferdselsstrategier- og prioriteringer til beste for hele Namdalen. Våre prioriteringer er forankret i kommunestyrene i hele Namdalen og i ulike fora og sammenhenger presentert for både fylkestinget, fylkesrådet, Statens vegvesen, samferdselsdepartementet, stortingsgrupper-/fraksjoner og andre.

For Region Namdal (fra nyttår Namdal regionråd) vil det være naturlig med en tett dialog mot fylkeskommunen også i det framtidige samarbeid. For regionen er det overordnede målet å oppnå bedre samferdselsløsninger for innbyggerne generelt og næringslivet spesielt.

Namdalen 22. september 2017

Arnhild Holstad                                Ordfører i Namsos

Per Olav Tyldum                               Ordfører i Overhalla

Steinar Lyngstad                              Ordfører i Namdalseid

Trygve Jonny Sandvik                     Ordfører i Fosnes

Olav Jørgen Bjørkås                        Ordfører i Flatanger

Skjalg Åkerøy                                    Ordfører i Grong

Bente Estil                                          Ordfører i Lierne

Hans Oskar Devik                             Ordfører i Røyrvik

Stian Brekkvassmo                          Ordfører i Namsskogan

Hege Nordheim-Viken                  Ordfører i Høylandet

Steinar Aspli                                      Ordfører i Nærøy

Per Helge Johansen                        Ordfører i Leka

Amund Hellesø                                 Ordfører i Vikna

Tilsluttes av

Britt Helstad                                      Ordfører i Bindal

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS