miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket – SMIL

Formålet med dette tilskuddet er å ta vare på viktige verdier i jordbrukets kulturlandskap, og å hindre forurensing fra jordbruksareal. 

 

SMIL er et engangstilskudd som kan gis til tiltak utover det som kan forventes som vanlig jordbruksdrift. Tilskuddet kan gis til foretak som kan søke om produksjonstilskudd. Eier av landbrukseiendom som leier ut jorda kan også søke.

 

Eksempel på tiltak som kan gis tilskudd er:

 • Felles planlegging- og tilretteleggingstiltak

 • Istandsetting av gamle beiter og slåttemark

  Arealer knyttet til gamle driftsmåter uten bruk av gjødsel og sprøytemidler som er i ferd med å gro igjen. Link til bondens kulturmarksflora

 • Utvendig restaurering av verneverdige bygninger

  Se tips om bevaring av hus: Riksantikvaren.Råd-om-bygningsvern         

 • Rydding og tilretteleggingstiltak på/ved kulturminner i jordbrukslandskapet

 • Tiltak som skal forhindre tap av jord fra dyrkajorda

  Restaurering og oppgradering av lukka løp, sikring av utløp, avskjæringsgrøfter. Kan ofte kombineres med søknad om tilskudd til drenering.

 • Leplanting

  Omlegging fra korn til gressareal i erosjonsutsatte områder

   

Mer informasjon om ordningene og søknadsskjema er å finne på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet spesielle-miljotiltak i jordbruket.

 

 

Styret for Midtre Namdal samkommune fastsetter Retningslinjer for behandling av SMIL-søknader og Prioritering for bruken av midlene i vår region hvert år. Dette gjøres i samråd med faglaga i landbruket.

 

Verd å merke seg:

 • Søknadsfrist er 1.mai. Søknaden avgjøres av MN samkommune, Miljø og landbruk.

 • Det skal søkes på fastsatt søknadsskjema LDIR 430-B. Søknaden skal inneholde plan for tiltaket, kostnadsoverslag og kart.

 • Søker kan selv utarbeide plan for tiltaket, eller søke hjelp til planlegging hos Norsk Landbruksrådgivning eller andre planleggere/fagfolk.

 • Tilskudd gis ikke til tiltak som er påbegynt. Søk først!

   

   

Retningslinjer for SMIL-midler i Midtre Namdal

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS