miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Tap av bufe på beite

Det er viktig at alle som ferdes i beiteområder er oppmerksom på viktigheten av å gi beskjed om alle observasjoner som har betydning for beitedyras liv og helse. Det kan være funn av syke eller skadde dyr og funn av kadaver.

Alle beitedyr bærer øremerker som inneholder informasjon om dyrets individnummer og eiers navn og telefonnummer.

Det er SNO som er ansvarlig for all skadedokumentasjon og vurderinger i tilknytning til dette. Dyreeier er selv ansvarlig for å sikre at melding blir gitt til den lokale rovviltkontakten eller SNO. Alle observasjoner SKAL meldes til rovviltkontaktene så snart som mulig. Det er viktig med stedsfastsetting av lokalitet og det er viktig å dekke til kadaveret.

Observasjoner av store rovdyr (bjørn, ulv, jerv og gaupe) eller sportegn etter disse, må snarest mulig meldes til Statens naturoppsyn (SNO).

 

Forebyggende tiltak og erstatning.

I områder der tap av bufe skyldes fredet rovvilt, dvs bjørn, jerv, ulv eller kongeørn, kan dyreeier søke Fylkesmannen om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader. Aktuelle tiltak kan f.eks. være oppsetting av rovviltsikkert gjerde, ekstraordinært tilsyn eller tidlig heimsanking av dyra fra fjellet.

Søknadsfristen er 15. januar.

 

Dyreeier kan også søke Fylkesmannen om erstatning for dyr tatt av fredet rovvilt.

Søknadsfristen er 1. november.

 

For begge ordningene søkes det via Direktoratet for naturforvaltning sitt elektroniske søknadssenter: https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/Default.aspx.     

Her ligger det også mer informasjon om de enkelte ordninger.

 

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS