miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Startlån bolig

 

Beskrivelse

Startlånet skal bidra til at innbyggere med etableringsproblemer kan skaffe seg en nøktern, god helårsbolig. Startlånet kan gis som topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig eller til utbedring av nåværende bolig. Det kan også nyttes til refinansiering, slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig.

Lånets størrelse avhenger av den enkeltes økonomi, og om det finnes mulighet til delvis eller full finansiering gjennom annen bank. Alle søkere må først ha hatt kontakt med en privat bank for å søke lån, før søknad om startlån kan vurderes.

 

Målgruppe


Økonomisk vanskeligsstiilte husstander 

Barnefamilier 

Enslige forsørgere 

Personer med nedsatt funksjonsevne

Flyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag

 

Vilkår

Dagens bosituasjon er ikke tilfredsstillende. Det må kunne dokumenteres hva husstanden kan betale samlet og hva den kan være i stand til å betale av renter og avdrag på lånet. Vanlige levekostnader må kunne betales i tillegg til lånet.

Lånet følger samme vilkår som Husbankens utlån.

Lover

 

Veiledning

Det må sendes skriftlig søknad med dokumentasjon til NAV Namsos for å få startlån. Søknadsskjema fås ved henvendelse til NAV eller på Husbankens nettside. NAV kan kontaktes for hjelp til å søke om startlån.

Vedlegg til søknad:

Eventuell salgsoppgave/takst av boligen (ikke eldre enn seks måneder) 

Kopi av ligningsutskrift for de to siste år 

Finansieringsplan 

Dokumentasjon av eventuell egenkapital 

Arbeidsinntekt (lønnsslipp)  siste 2 måneder 

Trygdeytelser (giroblankett) 

Barnebidrag (giroblankett) 

Husleie/fellesutgifter, eventuelt andre boutgifter (ved forhåndsgodkjenning gjelder ikke dette) 

Gjeldsforhold (nedbetalingsplan på alle lån) 

Andre utgifter (dagmamma, barnehage o.l.) 

Separasjonspapirer/skifteavtale 

Dokumentasjon på finansiering fra privat bank med lånets størrelse, eventuelt begrunnet avslag.

Søknadsfrist

Søknadene behandles fortløpende.

 

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal det gis skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

 

Klage

Får du avslag på søknad om startlån, kan du klage. 

Kommunens egen klagenemnd er klageinstans. 

Klagen må sendes innen tre uker etter at du mottok vedtaket. 

Angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunn dette eventuelt med nye opplysninger.

Los-ord
boligfinansiering, lån, kreditt, bolig, hjem, hus, leilighet, første, etablering, finansiering, kjøp, utbedring, økonomi, bank
Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS