miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Retningslinjer for Regionalt næringsfond i Midtre Namdal

Midtre Namdal samkommune har fått midler fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune til etablering av regionalt næringsfond. Alle bedrifter og enkeltpersoner i Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes kan i prinsippet søke om tilskudd fra det regionale fondet.

 

Unntatt er søkere med landbrukstilknytning. De kan oppnå de samme tilskuddene under BU-ordningene, og søker på eget søknadsskjema som sendes via Miljø- og Landbruksforvaltningen i Midtre Namdal til Innovasjon Norge.

 

Det kan søkes om tilskudd til følgende formål;

 

 • Bedriftsutvikling (prosjektering av bygg og anlegg (tjenester fra arkitekt, ingeniør, geolog), produktutvikling, kompetanseheving, nettverksarbeid, utredninger, markedsundersøkelser, markedsplan, markedsføring, annet markedsarbeid (utforming av markedsmateriell, logo), merkevarebygging, forretningsplan (tjenester fra bedriftsrådgiver, advokat), stiftelse/registrering av selskap, regnskapsføring og revisjon samt reise/opphold og eget arbeide/prosjektledelse ifm foran nevnte)
 • Etablererkurs – Deltageravgift kan dekkes etter at kurset er fullført
 • Investering i bygg og anlegg, maskiner og utstyr som ikke er lett omsettbart
 • Regionalt tiltaksarbeid (tiltak som initieres politisk eller administrativt - eks. utredninger av allmenn interesse, utarbeidelse av informasjonsmateriell for regionen o.l.)

 

Bedriftsutvikling og investering i bedrift - støttenivå

 

Gruppe A: 30% tilskudd gis til prosjekt som oppfyller en eller flere av følgende kriterier:

 • prosjektet omfatter ny virksomhet med stor innovasjonshøyde
 • prosjektet gir store ringvirkninger i et område med sårbart næringsliv og utenfor kommunesentra
 • prosjektet innebærer betydelig risiko for søker
 • prosjektet omfatter en hjørnesteinsbedrift og har store ringvirkninger for næringslivet i hele eller betydelige deler av Midtre Namdal
 • flere bedrifter samarbeider om næringsutvikling

Kvinner og ungdom under 35 år kan oppnå 50% tilskudd.

 

Gruppe B: 20% tilskudd gis til prosjekt som ikke faller inn under de andre gruppene.  Kvinner og ungdom under 35 år kan oppnå 30% tilskudd.

 

Gruppe C: 10% tilskudd gis til prosjekt med lav innovasjonshøyde men som omfatter viktige sentrumsfunksjoner i distriktene. Kvinner og ungdom under 35 år kan oppnå 20% tilskudd.

 

Gruppe D: Oppmuntringstilskudd på kr 5.000,- til 15.000,- gis i prosjekt hvor søker har et vesentlig potensiale, men der ideen har et beskjedent forretningsmessig potensiale.

 

Veiledende maksimalsats for bedriftsretta støtte er kr 100 000,- pr prosjekt.

 

Regionalt Tiltaksarbeid - støttenivå

 

Gruppe A: 100% eller inntil kr 150.000,- gis i infrastrukturprosjekt av stor betydning for næringslivet:

 

Gruppe B: 50% eller inntil kr 100.000,- gis i infrastrukturprosjekt av stor betydning for bolyst og av mindre betydning for næringslivet.

 

Gruppe C: kr 300.000,- gis til utbygging for bedre mobildekning og høyhastighets bredbånd

 

 

Fondet kan ikke benyttes til

 

 • Virksomhet som med stor sannsynlighet vil komme i uønsket konkurranse med etablert virksomhet (i enkelte tilfeller kreves bekreftelse fra bransjeforbund eller potensielle konkurrenter)
 • Virksomhet som ikke kan sannsynliggjøre lønnsomhet
 • videreføring av eksisterende drift i forbindelse med overdragelse av virksomhet
 • ordinær drift
 • timesatser for eget arbeide på over 1 promille av gjennomsnittlig årsinntekt
 • eget arbeid utover 25% av prosjektets totale ramme
 • innleie av vikar og eget arbeide i samme prosjekt
 • kompetanseheving som kan finansieres med andre offentlige midler
 • lett omsettelig løsøre som håndverktøy, motorkjøretøy, fartøy, datautstyr, løst inventar, mv
 • intern opplæring
 • kjøregodtgjøring med satser over kr 1,50,-
 • utgifter der faktura har forfallsdato før tilsagnsdato
 • direkte markedsføring (oppsett av webside, trykking og distribusjon mv)
 • enkeltstående vassanlegg
 • Prosjekt med kapitalbehov under kr 10.000,-

 

 

Vilkår

 

 • I bedriftsretta prosjekt må søker dokumentere gjennomført etablererkurs eller tilsvarende.  Praksis som daglig leder eller tilsvarende kan også godkjennes.
 • Det kreves ikke fradeling ved oppføring av næringsbygg.  Bygget må imidlertid brukes til formålet det er gitt støtte til i minst 5 år fra det er gitt ferdigattest.
 • Ved investering i infrastrukturanlegg på privat eiendom kreves det langsiktige leieavtaler

 

Søknader om tilskudd til bedriftsutvikling og investering i bedrift behandles fortløpende så lenge det er midler tilgjengelig.  Søknader som omfatter virksomhet med nasjonalt eller internasjonalt marked, skal sendes Innovasjon Norge.

 

Søknader som ikke er bedriftsretta behandles samlet 2 ganger i året med søknadsfrist 15. mars og 15. september.  

 

Søknader som ikke er bedriftsretta prioriteres etter i hvor stor grad de kan bidra til å nå hovedmål i Utviklingsplan for Midtre Namdal. Det skal legges spesiell vekt på i hvor stor grad prosjektene kan bidra til å: styrke konkurransekraft og vekst i etablerte bedrifter og institusjoner, og øke antall nyetableringer med særskilt fokus på gryndervirksomhet.

 

Søknader som ikke er bedriftsretta og med en totalramme på over kr 150.000,- skal prøves for tilskuddsordningen Regional Utvikling på fylkesnivå før de evt. tas opp til vurdering i Regionalt Næringsfond for Midtre Namdal.  Svar fra fylkeskommunen må foreligge før det søkes om tilskudd i Regionalt Næringsfond for Midtre Namdal.

 

Alle søknader fremmes på elektronisk søknadsskjema som finnes på www.regionalforvaltning.no .

 

Saksbehandlingstiden på bedriftsretta saker vil være 2 – 4 uker fra fullstendig søknad er registrert ved postmottak  for Midtre Namdal samkommune. Med fullstendig søknad menes at alle dokumenter/ opplysninger som skal følge søknaden er registrert, og at alle opplysninger som søker blir bedt om å gi, er kommet fram til den som skal registrere søknaden.

 

Saksbehandlingstiden på ikke-bedriftsretta saker vil være 2-4 uker etter søknadsfristene 15. mars og 15. september.

 

Det er ingen krav til vedlegg men vi setter stor pris på om du legger ved en enkel forretningsplan/forretningsmodell (Canvas).

 

Midtre Namdal Samkommune - Utvikling

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS