miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Regionale miljømidler (RMP).

Ordningen skal stimulere til driftsformer og driftstilpasninger som fremmer og tar vare på miljøverdier knytta til kulturlandskapet, eller reduserer forurensing fra jordbruket.

Miljøtilskuddene er årlige tilskudd som kan gis til foretak som har rett til produksjonstilskudd i jordbruket, og til organiserte beitelag. Tilskudd til skjøtselstiltak krever en enkel skjøtselsplan. Alle tiltak skal kartfestes.

Miljøtilskuddene er delt i tema, og kan gis til:

 

Kulturlandskap:

 • organisert beitebruk – tilskudd til beitelag med dyr på utmarksbeite

 • drift av bratt og veiløst areal (driftsvansketilskudd for fulldyrka og overflatedyrka jord)

 • beiting av areal med spesielle verdier (må godkjennes av Fylkesmannen)

  Biologisk mangfold:

 • skjøtsel av kystlynghei (tilskudd pr utegangersau)

 • skjøtsel av biologisk verdifulle arealer (dvs ugjødsla gammel kulturmark) Obs = den mest vanlige ordningen for beiteareal!

 • skjøtsel av utvalgt naturtype slåttemark og slåttemyr (verdi A og B)

 • tilrettelegge for friareal for gås (I Midtre Namdal gjelder ordningen kun for Overhalla. Beiteskade må dokumenteres – ta kontakt med oss før 15. mai i søknadsåret)

  Kulturmiljøer og kulturminner:

 • seterdrift med melkeproduksjon

 • skjøtsel av automatisk freda kulturminner

 • slått av viktige kulturhistoriske områder (må godkjennes av Fylkesmannen)

  Avrenning til vassdrag og kyst:

 • ingen eller utsatt jordarbeiding av stubbåker (andre områder og prioriterte områder)

 • grasdekte vannveger og grasbelter i åpenåker

  Plantevernmidler:

 • ugrasharving mot frøugras i konvensjonell kornproduksjon

 

 

Verd å merke seg:

 • Beiteareal som får miljøtilskudd «skal framstå som et godt brukt beite, uten nevneverdig gammelgras slik at beitetilstanden på sikt opprettholdes eller bedres». Beitinga skal dokumenteres med noteringer for slipptid og hjemsanking/innsetting av dyra.
 • Ingen eller utsatt jordarbeiding: det skilles mellom «andre områder» og «prioriterte områder». Prioriterte områder er arealer som ligger i nedbørsfeltet til vannforekomster med dårlig eller svært dårlig miljøtilstand. Disse arealene går fram av den digitale søknadsløsningen. Det gis tilskudd til areal med lav og middels erosjonsrisiko i prioriterte områder, mens det gis tilskudd til areal med stor og svært stor erosjonsrisiko i begge områdene. Det betyr at det ikke gis tilskudd til areal med vinderosjon i andre områder.  
 • Søknad sendes innen 15. oktober for alle tilskuddene med unntak av organisert beitebruk der fristen er 1. november. Det kan søkes elektronisk eller på papirskjema.her.

 

Oppdatert informasjon om tilskuddene finnes her. Veiledning og søknadsskjema fås dessuten hos M & L.

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS