miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Omsorgsovertakelse

Beskrivelse

Grunnlaget for at det offentlige overtar omsorgen for et barn, er at foreldrene på en eller annen måte ikke har kunnet gi god nok omsorg til barnet. Omsorgssvikten må dokumenteres slik at vilkårene i loven for omsorgsovertakelse er oppfylt. Det må være nødvendig å overta omsorgen for barnet ut fra den situasjonen barnet befinner seg i. Et vedtak om omsorgsovertakelse kan derfor ikke treffes hvis det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak.

Barneverntjenesten skal kort tid etter en omsorgsovertakelse kontakte foreldrene med tilbud om veiledning og oppfølging. Barneverntjenesten kan foreslå hjelpetiltak for å bedre foreldrenes omsorgsevne slik at en framtidig tilbakeføring av barnet kan bli mulig.

Foreldrene kan kreve at vedtaket om omsorgsovertakelse bringes inn for tingretten til rettslig prøving.

 

Målgruppe

Familier der barnet/barna opplever eller kan komme til å oppleve skadelig mangel på kontakt, stabilitet og forutsigbarhet.

 

Vilkår

Kriterier for omsorgsovertakelse kan være at:

  • det er alvorlige mangler ved den daglige omsorgen som barnet får, eller alvorlige mangler i den personlige kontakten og tryggheten som det trenger etter sin alder og utvikling.
  • foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring.
  • barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet.
  • det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet.

Lover

Saksbehandling

Den kommunale barnevernstjenesten utarbeider forslag til vedtak, og Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som er statlig, avgjør saken. Fylkesnemnda er et domstollignende organ som normalt ledes av en jurist. Nemnda er for øvrig sammensatt av ett sakkyndig medlem og ett alminnelig medlem.

Annen info

Alle parter i fylkesnemndssaker har rett til fri rettshjelp.

 

Los-ord
Barnevern, barne- og familievern, omsorgsovertakelse, omsorgsovertagelse, omsorgssvikt, bekymringsmelding

 


Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS