miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Midtre Namdal samkommune evalueres av Trøndelag Forskning og Utvikling.

Følgeevaluering av MNS_200x288
Kommunal og regionaldepartementet (KRD) og Midtre Namdal samkommune har gjort avtale med Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) om en følgeevaluering av samkommuneprosjektet. Formålet med evalueringen er å se på hvordan samkommunemodellen har virket inn på politiske beslutningsprosesser og lokaldemokratiet. Første delrapport er nå klar.

 

KRD stilte i forbindelse med godkjenningen av forsøket med samkommune i Midtre Namdal at det skulle evalueres. Det er derfor inngått en kontrakt med TFoU om en følgeevaluering med fokus på hvordan samkommunemodellen har virket inn på de politiske beslutningsprosesser og lokaldemokrati. Den første delrapporten er nå klar. Rapporten baserer seg på en spørreundersøkelse blant alle politikere i kommunestyrene i Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla, samt fokusgruppeintervju med politikere i samkommunestyret og administrative ledere. Rapporten viser at det er god måloppnåelse på mange områder. Politikerne mener at samkommunal organisering har gitt en bedre oversikt over interkommunale ordninger og en mer helhetlig tilnærming til regionalpolitikken. Politikerne mener også at samarbeidsklimaet mellom politikerne i Midtre Namdal er blitt vesentlig forbedret og at innflytelsen overfor omverdenen er økt. Politikerne mener at samkommunestyret er en mer demokratisk styringsform enn tidligere ordninger med regionråd og sektorstyrer. Samtidig peker rapporten på områder som har et klart forbedringspotensial. Informasjonsflyt til kommunestyrene pekes på som et område som kan forbedres. Forventningsavklaring mellom kommunene er også tema som det må arbeides videre med.
 
Rapporten finner du under linken; Følgeevaluering av Midtre-Namdal Samkommune
Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS