miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Velkommen til NAV Midtre Namdal

Fra september 2010 ble kommunenes oppgaver knyttet til Lov om sosiale tjenester i Arbeids og Velferdsetaten lagt til Midtre Namdal Samkommune.
NAV Midtre Namdal betjener vel 18900 innbyggere i kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes.

Sosialpolitisk plan 2011-2014

Sosialpolitisk plan Midtre Namdal er ferdig og vedtatt av samkommunestyret.
Åpne planen
15. august 2011

NAV - lokale målsettinger

Kommunale tjenester som du finner i NAV-kontoret:

 • Økonomisk sosialhjelp, etter lov om sosiale tjenester.
 • Råd, veiledning og individuelle planer.
 • Gjeldsrådgivning – oppfølging sosiallån.
 • Husbankordninger, startlån (for Namsos, Namdalseid og Fosnes) og bostøtte 
 • Tildeling av boliger for vanskeligstilte. Midlertidig bolig.
 • Flyktningtjenesten etter/utenfor introduksjonsprogram.

 

 
 
Hovedmål: «Arbeid først»:

Målene tar utgangspunkt i standard for arbeidsrettet brukeroppfølging.
 • Overgang til arbeid.
  Den arbeidsrettede brukeroppfølgingen skal ha høy prioritet. For å sikre ”arbeid først”, skal NAV-kontorene se muligheter i alle møter med bruker. Målet for overgang til arbeid skal for ordinære arbeidssøkere være minimum 65% og 45% for de med nedsatt arbeidsevne.
 • Utsatte grupper.
  NAV-kontorene skal fortsatt ha et spesielt fokus på oppfølging av ungdom under 25 år, langtidsledige, innvandrere og personer med nedsatt arbeidsevne.
  Dette gjøres bl.a. gjennom bruk av ungdomsgaranti- og tiltaksgarantiordningen.
 • Oppfølging.
  Kvaliteten i sykefraværsoppfølging, behovs-, og arbeidsevnevurderinger samt aktivitetsplaner skal styrkes. Brukerne skal sikres bedre og mer effektiv oppfølging tilpasset den enkeltes behov for å beholde/komme i arbeid, gjennom systematisk bruk av standard for arbeidsrettet brukeroppfølging.
  Det skal – der det er naturlig – lages tilretteleggingsgaranti i samarbeid med aktuell bedrift og bruker for å sikre stabil og tett oppfølging.
 • Samhandling.
  Det skal arbeides for at utsatte barn og unge og deres familier får bedre og mer samordnet bistand fra ulike deler av hjelpeapparatet. Koordinering og samhandling på systemnivå skal etableres.
 • Forebygging.
  NAV-kontorene skal bedre levekårene for de vanskeligstilte bl.a gjennom tilbud om økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning.
  - Alle som får vesentlig reduksjon i sitt inntektsgrunnlag skal få tilbud om samtale med gjeldsrådgiver.
  - Alle med disponeringsavtale skal få tilbud om samtale/opplæring innenfor økonomi
17. september 2010
Powered by CustomPublish AS