miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Legevakt

 

Nytt nasjonalt legevaktnummer 116117 er i bruk fra 1. september 2015. Dette nummeret skal ringes til alle døgnets tider, og telefonsamtalen rutes automatisk til nærmeste legevaktsentral. Gamle faste legevaktnummer i kommunene vil fortsatt kunne brukes. Om det er livstruende og akutt, skal 113 benyttes.


I kontortiden har hver kommune ansvar for legevakttjenesten. I Namsos fordeles dette ansvaret mellom kommunens 3 legekontor. I øvrige kommuner ivaretas denne oppgaven av det kommunale fastlegekontoret.

Ved behov for legevakt skal man benytte et av telefonnumrene til høyre avhengig av hvilken kommune man befinner seg i. 116117 er tilgjengelig og kan benyttes uansett hvor man befinner seg.

Utenfor kontortiden har kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid, Fosnes, Flatanger og Osen felles legevakt. Henvendelser til felles legevakt betjenes av Namdal Legevaktsentral.

Legevakta er lokalisert i tilknytning til mottakelsen ved Sykehuset Namsos HF. Sykehuset Namsos ligger i Havikveien 8, Namsos.

Mellom kl 23:00 og 08:00 er de fleste Namdalskommunene tilsluttet felles legevaktordning - LINA. Legevakta er lokalisert i tilknytning til mottakelsen i Sykehuset Namsos. Henvendelser til LINA betjenes av Namdal Legevaktsentral.

Ved akutte og livstruende situasjoner - ring 113.

 

 
Når skal jeg ringe 113?
1.Når det haster med å komme i kontakt med kvalifisert helsepersonell
2. Livstruende sykdom/skade
3. Brystsmerter
4. Hjerneblødning
5. Forgiftninger
6. Trafikkulykker
7. Store blødninger
8. Alvorlig sykdom/skade eller mistanke om dette
9. Fare for komplikasjoner eller forverring av alvorlig sykdom/skade


 Når skal jeg ringe til legevakta?
1. Legevakta er spesielt innrettet mot akutt sykdom og skadde pasienter.
2. Legevakta tilbyr hjelp til akutt syke/skadde 24 timer i døgnet, men også mindre alvorlig syke får hjelp på dag og kveldstid.
3. Fastlegen din skal kontaktes ved akutt sykdom i kontortiden.
4. Namsos kommune har i tillegg tilbud om øyeblikkelig hjelp vurderinger som går på rundgang mellom kommunens legekontorer. Legevaktsnummeret er automatisk viderekoblet til det aktuelle legekontoret.
5. Fra ca klokken 23.00-08.00 er det fortrinnsvis akutt syke/skadde som får legehjelp ved Legevakta
 

Hva bør jeg ha med av opplysninger til legevakta?
Oversikt over faste medisiner 
Frikort eller egenandelskort
Andre relevante papirer som angår min helse

Kan jeg benytte drosje?
Dersom det av medisinske grunner er behov for drosje, betaler helseforetaket en andel av drosjeutgiftene, mot at du har en drosjerekvisisjon fra behandlende lege.

 • Det er legen som avgjør hvor vidt det er behov for drosjetransport
 • Er Legen i tvil henvises pasienten til kjørekontoret for en vurdering her.
 • Uansett rekvisisjon eller ikke skal pasienten betale en egenandel hvis ikke han/hun har frikort eller er under 12år.
   

Resepter

 • Legevakta skriver bare ut resepter på medisin som gjelder den aktuelle behandlingen ved Legevakta
 • En kan få kjøpt de vanligste legemidlene en trenger ved akutt sykdom ved legevakta (dette gjelder ikke vanedannende medisiner)
 • Faste medisiner skrives ut på resept hos egen lege
 • Resepten hentes ut på apoteket
   

 Hvordan blir pasienter prioritert når de kommer til legevakta?

Ved henvendelse til legevakta vurderer AMK-sykepleier pasientens medisinske tilstand og avgjør hvor raskt han skal ha legehjelp.
 
De mest alvorlige tilstandene behandles først, enten de kommer til legevakta med egen hjelp eller med Ambulanse. Ventetiden vil derfor være ulik fra pasient til pasient, ut fra den medisinsk faglig vurdering sykepleieren tar. Ved usikkerhet om denne skal legevaktslegen avgjøre prioriteringen. Hvis tilstanden forverrer seg i løpet av ventetiden, ta ny kontakt med sykepleier.
 

 Hastegrad inndeles i tre kategorier av behov for Legehjelp

1. Øyeblikkelig hjelp
Herunder kommer alvorlige og livstruende skader og tilstander. Disse henvendelsene har alltid høyest prioritet og får hjelp umiddelbart
2. Haster
Dette er henvendelser der pasienten har skader eller sykdommer/tilstander som gir store ubehag, som sterke smerter, høy feber med svært dårlig allmenntilstand, angst eller personer i sterk psykisk ubalanse. Disse får raskt hjelp ved Legevakta.
3. Vanlig
Henvendelser som er mindre alvorlig, men som likevel ikke kan vente til neste dag.
 

Hvordan kan jeg betale på legevakta?
Etter endt besøk på legevakta skal det betales en egenandel til legen for konsultasjon, samt betales for medisiner, bandasjer og enkelte prøver/undersøkelser. Betaling foretas enten kontant eller via bankkortautomat på legekontoret.Pasienter under 12år og pasienter med frikort betaler ingen egenandel til legen, men for medisiner, bandasjer og enkelte prøver skal det betales på lik linje med andre.
 

 Klager

Det er tre ulike instanser å klage til for behandling på Legevakta
1. Skriftlig klage til Kommuneoverlegen i Midtre Namdal Region: Per W. Tvete
2. Skriftlig klage til Helsetilsynet i Nord Trøndelag
Alle klagene vil få ett besvart skriftlig
 
 
Lover og regler
For å drive legevakt er det en del lover og regler vi må følge. Klikk på den enkelte for å se hva vi har å forholde oss til men også hva dine rettigheter som pasient er.

Linker til Lovdata:
Lov om vern mot smittsomme sykdommer
Lov om pasientrettigheter 
Lov om helsetjenesten i kommunene
 
Støtteteam for kriserammede
 • Namsos kommune har et team som kan hjelpe personer som har hatt sterke kriseopplevelser og som ikke har nære pårørende som kan stille opp.
 • Teamet er et akutteam, som hjelper til de første 48 timer etter en større krise. Teamet kalles ut hvis medisinskfaglig lege ved legevakta tilrår bruk av teamet.
 • Teamets hovedoppgave er å hjelpe den/de kriserammede til å ta vare på seg selv, gi informasjon, omsorg og hjelpe til å koble inn rette fagpersoner rundt den som har vært utsatt for sterke kriseopplevelser.
Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS