miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Informasjon om personvern

Informasjonssikkerhet

Etter personopplysningsloven har vi ansvar for å sørge for at alle personopplysningene om deg er tilstrekkelig sikret. Vi har innført rutiner som skal gi nødvendig sikkerhet. Vi sikrer at kun de som har et tjenstlig behov får tilgang til opplysningene om deg. Videre sikrer vi at opplysninger ikke kan endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette. Vi sikrer at personopplysningene er tilgjengelige når det er nødvendig for å utføre våre arbeidsoppgaver, for å gi deg en best mulig tjeneste. Vi revurderer våre rutiner periodisk slik at sikkerheten til enhver tid skal være så god som mulig. Dersom vi oppdager at en rutine ikke fungerer etter hensikten, følges dette grundig opp.

Sikkerhetsorganisasjon

Sikkerhetsorganisasjonen er betegnelsen på det organisatoriske apparat i kommunen som forvalter og styrer arbeidet med sikker informasjonsbehandling. Sikker informasjonsbehandling er at alle personopplysninger og behandling av disse, jfr. lov om behandling av personopplysninger §2 og §3, skjer i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Administrasjonssjefen er behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles og skal påse at bestemmelsene i personopplysningsloven og dennes forskrift blir fulgt. Administrasjonssjefen har delegert behandlingsansvaret for personopplysningene videre til virksomhetslederne som er behandlingsansvarlige for personopplysningene som behandles i respektive fagområde. Den behandlingsansvarlige plikter å føre oversikt over hvilke personopplysninger vedkommende har ansvar for, og bruken av disse. Det skal være utarbeidet en oversikt over hvilke opplysninger som oppbevares, hva opplysningene benyttes til, hva innholdet er. 

Personvern og taushetsplikt

Ansatte i Midtre Namdal samkommune plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til personlige opplysninger om deg. Dette gjelder også andre opplysninger som skal hemmeligholdes av hensyn til ditt personvern. I enkelte saker er taushetsplikten særlig streng.

Du har rett til innsyn

Du kan henvende deg til en hvilken som helst av våre virksomheter og be om å få vite hva slags personopplysninger vi har om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra. Dette gjelder både elektroniske og manuelle registre. Du skal få svar innen 30 dager.

Du kan kreve at feil blir rettet

I utgangspunktet skal vi av eget tiltak rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Men oppdager du selv at noe er feil – gi beskjed til oss, så retter vi dette umiddelbart. Du kan kreve at unødvendige opplysninger om deg blir sperret eller slettet. Vi sletter eller sperrer opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel regnskapsloven og arkivloven.  

Du skal kunne utøve dine rettigheter gratis

Når du ber om innsyn, retting og sletting, er dette gratis.  

Partsinnsyn etter forvaltningsloven

Dersom du henvender deg til oss med en klage, vil Namsos kommune normalt vise til, eller legge ved, din henvendelse når Namsos kommune tar kontakt med den innklagede parten. Du kan be om at Namsos kommune ikke oppgir hvem du er ved henvendelser til den andre parten. Det skal imidlertid svært mye til å nekte en part innsyn i saken dersom han ber om det. Namsos kommune kan derfor ikke garantere anonymitet ved slike henvendelser. 

Pressens og almennhetens innsyn etter offentlighetsloven

Hovedregelen etter offentlighetsloven er at forvaltningsorganers saksdokumenter er offentlig tilgjengelige. Det betyr at alle som spør om det, presse og andre, vil kunne gjøre seg kjent med innholdet i kommunens saksdokumenter. Din henvendelse til Midtre Namdal samkommune vil dermed også være offentlig, enten den kommer i form av brev, telefaks e‐post, sms eller på annen måte. Taushetsbelagte opplysninger blir unntatt fra offentligheten. Interne dokumenter kan også unntas offentligheten.  

Videreformidling

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS