www.midtre-namdal.no

Bestandsnummer er ikke lenger nok!

Fra 2018 skal kart over alle skogbrukstiltak registreres elektronisk

Fagsystemet WebSkas benyttes til å registrere krav om refusjon av skogfond og søknad om tilskudd. Fra våren 2018 har Landbruksdirektoratet åpnet opp for at entreprenører/andelslag kan levere informasjon om gjennomførte tiltak i digital form direkte til WebSkas. Informasjonen kan inneholde både økonomisk, statistisk og geografisk informasjon om gjennomførte tiltak.
For skogeiere som har gjort eget arbeid, eller har benyttet entreprenør som ikke har tatt i bruk systemet enda, er dette obligatorisk informasjon som skal leveres sammen med refusjonskrav og søknad om tilskudd.

Med bakgrunn i de erfaringene vi har gjort oss så langt, oppfordrer vi dere til å ta med kart/flybilde hvor den geografiske avgrensningen av tiltaket er tegnet nøyaktig. Finnes det «øyer» som ikke er plantet/ryddet, så skal disse også kartfestes.