miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Husdyrgjødsel og pressaft

Lagring og bruk av husdyrgjødsel og silopressaft er regulert av Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. De bestemmelsene i forskriften som gjelder landbruket kan sammenfattes slik:

  • Anlegg for husdyrhold og lagring av husdyrgjødsel/avløpsslam må ikke plasseres på flomutsatte områder eller så nær vassdrag, brønn eller annet vannforsyningssystem at det medfører fare for forurensning.

  • Ved plassering av pelsdyranlegg og ved nyetablering av husdyrrom/gjødselanlegg må det legges vekt på at topografi, vegetasjon og vindretning er slik at plasseringen ikke fører til luktproblemer.

  • Utendørs drift på talle/utegarder må innrettes slik at gjødsel kan fjernes på en enkel måte fra fôringsplasser, hvileplasser og eventuelle trafikkarealer mellom disse. Væskeoverskudd skal samles opp og lagres dersom det kan medføre fare for forurensning.

  • Ved nybygg, utvidelse og utbedring av lager for husdyrgjødsel skal kommunen godkjenne plan før arbeidet kan gjennomføres. Lageret kan ikke tas i bruk før det er kontrollert og godkjent av kommunen. Foretaket skal jevnlig kontrollere at anlegget fungerer som forutsatt og er tett mot lekkasje.

  • Silopressaft skal samles opp og lagres slik at det ikke fører til forurensning eller fare for forurensning. Ved nybygging, utvidelse og utbedring av siloanlegg skal de tekniske retningslinjene fastsatt av Landbruksdepartementet følges. Før anlegget tas i bruk, skal det være kontrollert og godkjent av kommunen.

  • Spredning av husdyrgjødsel skal så langt det er mulig skje i perioden fra våronnstart til 1. september, og fortrinnsvis om våren når planteveksten tar til. Det er ikke tillatt å spre husdyrgjødsel på snødekt eller frossen mark og ikke i perioden fra og med 1. november til og med 15. februar.

    Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør skje så tidlig i vekst-sesongen at det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites. Husdyrgjødsel spredd på åpen åker skal nedmoldes straks og senest innen 18 timer etter spredning. Ved spredning av husdyrgjødsel i nærheten av bolig skal det tas rimelig hensyn til luktulemper og ulemper som følge av partikkelspredning. 

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS