miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune ble etablert 09.09.09 som et forsøk på å prøve ut en helhetlig og forpliktende styringmodell for interkommunalt samarbeid. Kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes er medlemmer. Kommunal og regionaldepartementet godkjente forsøket gjennom egen forskrift av 08.september 2009.

 

Fra 01.01.2014 er samkommune den permanente organisasjonsmodell for det interkommunale samarbeidet. Ny samarbeidsavtale er vedtatt og erstatter tidligere forsøksforskrift og samarbeidsavtale.

Les mer

Khashman Herrefrisering i gang på Jøa

herrefrisør kashman 2_230x246

Kom fra Syria og startet egen bedrift på Jøa 2017.

3. oktober 2017

Nytt masteringstudio på Jøa

arnstein f_230x166

Etter å ha jobbet over 20 år som profesjonell lydtekniker og lydsystemdesigner i Trondheim, flyttet Arnstein Fossvik, ut til Jøa for å prioritere familie samt søke etter mer rolige omgivelser.

26. september 2017

Søknad om ny lokalitet for oppdrett av torsk i Fosnes - høring

v3 5000_230x129

Namdal Settefisk as, 7819 Fosslandsosen, søker om konsesjon for oppdrett av torsk i i Bragstadsundet i Fosnes Kommune

15. september 2017

Bioøkonomi - nye verdier for landbruket

Miniknoll3_300x300

Velkommen til seminar med kveldsmat på NORD universitet i Namsos 20. sept kl 18

Midtre Namdal Samkommune Miljø og Landbruk inviterer i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving og NORD universitet til Bioøkonomiseminar på NORD universitet i Namsos den 20. september kl. 1800-2130. Invitasjon og program finner dere på Bioøkonomi seminar 200917.pdf

 

30. august 2017

Midlertidig forskrift om frist for spreding av gjødselvarer av organisk opphav på eng i Midtre Namdal Samkommune

Utvalg for hastesaker i Midtre Namdal Samkommune har den 30. august vedtatt følgende:

Midlertidig forskrift om frist for spredning av gjødselvarer av organisk opphav på eng, Midtre Namdal Samkommune kommune, Nord-Trøndelag.

Hjemmel: Fastsatt av Midtre Namdal Samkommunestyre v/hasteutvalget 29. august 2017 med hjemmel i forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23, jf. lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova).

§ 1. Formål

Formålet med denne forskriften er å fastsette en egen frist for spredning tilpasset de lokale klimatiske forholdene i 2017 i samkommunen innenfor vilkårene av forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder for hele samkommunen.

§ 3. Spredetidspunkt

Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde i vekst skal gjøres innen 20. september. Det må ikke spres i buffersone mot vassdrag. Spredningen må foregå på egnet areal for å unngå avrenning til åpne grøfter, bekker eller vassdrag.

§ 4. Ikraftsetting og opphør

Forskriften trer i kraft straks, og opphører den 20. september 2017.

 

30. august 2017

Ledig stilling som prosjekleder ved MNS Utvikling

Vil du bli vår nye medarbeider? Vi har ledig stilling som prosjektleder i 80% stilling i ett år, med oppstart snarest.


24. august 2017

Ny folkehelsekoordinator i MNS fra 01.08.2017

Sara-Maria Bjune Mead er tilsatt som folkehelsekoordinator i MNS i perioden 01.08.2017 - 31.07.2018.


8. august 2017

Klimabetinget avlingsskade

Årets vekstsesong har kommet godt i gang i Midtre Namdal, og stort sett ser det bra ut.

12. juli 2017

Salmar Farming as søker om arealendring og arealutvidelse - høring

saltkjel_230x129

Salmar Farming as ønsker å utvide og flytte på sitt anlegg ved Barøya og utvide sitt anlegg ved Saltkjelvika.   Endringene medfører nye akerpunkt i Fosnes og Namsos Kommuner og bruk av nye areal for overflateanlegg i Namsos Kommune.

11. juli 2017
Powered by CustomPublish AS