miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Hjelpetiltak

Beskrivelse

Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barnevernstjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Eksempler er råd og veiledning, støttekontakt, besøkshjem og økonomisk hjelp. Formidling av plass i fosterhjem og institusjon kan også være hjelpetiltak.

 

Målgruppe

Tiltakene kan treffes overfor barn under 18 år. Når barnet samtykker, kan tiltak som er iverksatt før barnet har fylt 18 år, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak inntil barnet har fylt 23 år.

 

Vilkår

Behov for hjelpetiltak må være dokumentert.

Lover

Barnevernloven § 4.4.

 

Veiledning

Alle (foreldre, venner, naboer, barnehage/skole, helsestasjon osv.) som ser at et barn har særlig behov for det, kan melde fra til barnevernstjenesten om at barnet trenger et hjelpetiltak.

Saksbehandling

Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om barnet/familien har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter.

 

Klage
  • Klage på vedtaket sendes innen en frist på tre uker fra vedtaket ble mottatt.
  • Klagen sendes til den instansen som har gjort vedtaket.
  • I klagen skal det angis hva som ønskes endret i vedtaket og en begrunnelse for dette. Kommunen vil hjelpe til med å skrive klagen.
  • Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen for klagebehandling.
  • Det sendes tilbakemelding om utfallet av klagebehandlingen enten fra Fylkesmannen eller fra kommunen.

Annen info

Rettshjelpsloven § 17.3-2

 

Los-ord
Barnevern, barne- og familievern, bekymringsmelding, omsorgssvikt, omsorgsovertakelse, omsorgsovertagelse
Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS