miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Gjødslingsplan

Bestemmelsene om gjødslingsplan og gjødslingsplanlegging er gitt i en egen forskrift.

Her heter det at «Gjødslingsplanlegging har som formål å gi grunnlag for kvalitetsmessig god avling, begrense avrenning til vassdrag og tap til luft av næringsstoffer fra jordbruksarealer. Gjødslingsplanlegging skal sikre en ressursmessig riktig utnytting av næringsstoffer i jordsmonnet og fra mineralgjødsel, husdyrgjødsel, slam og annen organisk og uorganisk gjødsel.»

Alle foretak som søker om produksjonstilskudd som angår jordbruksareal, må ha gjødslingsplan for å unngå avkorting i tilskuddet. Gjødslingsplanen skal være basert på jordprøver som er maks 8 år gamle, og omfatte alt areal som foretaket driver.

 

Krav til gjødslingsplan: (jf. forskrift om gjødslingsplanlegging)

 

  • Årlig plan utarbeida før aktuell vekstsesong.

  • Skal omfatte alt jordbruksareal (eget og leid areal). Kart over jordbruksarealene skal foreligge.

  • Jordprøver skal framlegges (maks 8 år gamle), minimum analyse av: ph, P, K og moldinnhold.
  • Forgrøde og årets vekst med forventa avling (kg/daa) skal være oppgitt.
  • Næringsbehov, kg per daa av N, K og P, evt kalkingsbehov.
  • Gjødsling/kalking: type og mengde per daa. Skiftevis oppsatt plan som også viser tilført N, P og K.
  • Gjødslingsplanen skal vise bruk av all husdyrgjødsel foretaket disponerer. Har foretaket nok spredeareal¹?

 

Manglende eller mangelfull gjødslingsplan kan føre til inntil 20 % avkorting i tilskuddet. Om det under 5 % - kontrollen av produksjonstilskuddet kommer fram at det i søknaden er krysset av for at foretaket har gjødslingsplan uten å kunne dokumentere dette, kan det avkortes ytterligere 20 % i tilskuddet.

5-årig gjødslingsplan.

Foretak som disponerer husdyrgjødsel for mindre enn 5 gjødseldyrenheter2, og som har en enkel driftsform med liten variasjon i arealbruk og gjødslingsbehov, kan søke kommunen om å få godkjent en 5-årig gjødslingsplan.

 

¹ Bestemmelser og definisjoner om spredeareal og gjødseldyrenheter går fram av forskrift om gjødsel av organisk opphav.

2 1 gjødseldyrenhet krever 4 daa fulldyrket eller overflatedyrket jord i spredeareal.

2 1 gjødseldyrenhet tilsvarer hhv: 1 melkeku, 1,5 ammekyr,  3 ungdyr storfe, 7 vinterforet sau, 2,5 avlspurker/råner, 18 slaktegriser, 1400 slaktekyllinger, 80 verpehøns.

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS