miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Gjeldsrådgivning

 

Beskrivelse

Kommunen gir økonomisk rådgivning til de som har betalingsproblemer eller gjeldsproblemer. Rådgivningen kan være hjelp til å sette opp et realistisk budsjett, men kan også bestå av forhandling med kreditorer og hjelp til å inngå en gjeldsordningsavtale.

 

Målgruppe

Personer med økonomiske problemer/gjeldsproblemer.

 

Vilkår

Du skal etter beste evne selv forsøke å komme fram til en ordning med dine fordringshavere.

Lover

 

Veiledning

Hvis du trenger hjelp til å styre din egen økonomi, eller dersom du er i gjeldsproblemer, kan du kontakte NAV.

Til første møte bør du ha med deg følgende:

Kopi av de tre siste lønns-/trygde-/stønadsutbetalingene (sjekk om det er gjort trekk for dekning av gjeld på disse utbetalingene) 

Kopi av kvitteringer for utgiftsposter som vurderes som store, eller andre kvitteringer som det er grunn til å sjekke 

Kopi av likningsattest 

Kopi av skatteoppgjøret og utskrift av likningen for siste skatteår 

Årsoppgaver (i forbindelse med selvangivelsen) fra långiverne 

Årsoppgaver i forbindelse med bidragsgjeld 

Ev. utleggsbegjæringer 

Ev. innkalling til forliksrådet 

Oversikt over pant som heftelser ved egen bolig 

Oversikt over pant som heftelser ved egen bil

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig.

 

Klage

Klage på vedtaket sendes innen en frist på tre uker fra vedtaket ble mottatt.

Klagen sendes til den instansen som har gjort vedtaket. 

I klagen skal det angis hva som ønskes endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen kan hjelpe til med å skrive klagen.

Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen for klagebehandling. 

Det sendes tilbakemelding om utfallet av klagebehandlingen enten fra Fylkesmannen eller fra kommunen.

Los-ord
Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS