miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Avløsning ved sjukdom, tidligpensjon

Tilskudd til avløsning ved sykdom.

 

Formålet med ordninga er å bidra til å finansiere leie av avløser i jordbruket i foretak med husdyrproduksjon, eller helårs veksthusproduksjon, plante- og/eller birøkt, når en som har næringsinntekt fra foretaket som følge av sykdom mv. ikke kan delta i arbeidet i foretaket.

Det søkes etterskuddsvis, og dokumentasjon på utbetalt lønn, skatt og arbeidsgiveravgift skal følge søknaden i tillegg til sykemelding eller annen relevant dokumentasjon for årsak til søknaden. Søker må være under 70 år, og avløser må være over 15 år.

 

Det kan gis tilskudd ved:

 • Sykdom, når lege har utstedt sykemelding

 • Svangerskap/fødsel/adopsjon eller omsorgsovertakelse

 • Kronisk sykt barn og følge av barn til behandling

 • Dødsfall, dvs for nære gjenlevende til avdød som var berettiget tilskudd

   

  Det stilles krav om at søkeren må ha næringsinntekt på minimum en ½ G.

  Grunnlaget for tilskudd bestemmes ut fra maksimalt tilskudd ved ferie og fritid.

                               

  Søknadsfristen er senest 3 mnd. etter siste dag i søknadsperioden som gir rett til tilskudd.

Søker er selv ansvarlig for at søknad blir sendt og at nødvendige vedlegg er med.

Søknaden avgjøres hos MN samkommune, Miljø og Landbruk, og utbetales av Fylkesmannen.

 

For fullstendig beskrivelse av ordningen, søknadsskjema og gjeldende tilskuddssatser viser vi til https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/avlosning-ved-sykdom.

Informasjon og søknadsskjema fås også ved henvendelse til MN samkommune, Miljø og landbruk.

 

 

Tidligpensjonsordningen

 

For å bidra til tidligere generasjonsskifter og på denne måten stimulere rekrutteringen, er det innført en tidligpensjonsordning for jordbrukere.

 

Bruker må ha fylt 62 år og ha drevet jordbruk i minst 15 år for å få tidligpensjon.

Verken bruker eller ektefelle/samboer kan eie landbrukseiendom når en eller begge går over på tidligpensjon.

Det stilles krav til inntekten over en referanseperiode, næringsinntekt fra foretaket og annen inntekt. Referanseperioden er fem sammenhengende år der siste år er to år tilbake i tid i forhold til søknadsåret.

 

Tidligpensjon kan ytes som enbruker- eller tobrukerpensjon. Størrelsen på tidligpensjon fastsettes i jordbruksoppgjøret.

 

Den som mottar tidligpensjon kan ikke motta uførepensjon, arbeidsavklaringspenger eller etterlattepensjon fra folketrygden, eller AFP-pensjon.

 

Søknadsskjema fås ved henvendelse til Miljø- og landbruksforvaltningen i Midtre-Namdal eller via Landbruksdirektoratet sine hjemmesider.

 

Søknaden sendes Miljø- og landbruksforvaltningen i Midtre-Namdal og vi videresender den til Fylkesmannen som avgjør søknaden.

 

Tidligpensjon beregnes fra og med den måned kravene i ordningen er oppfylt og søknaden, med all nødvendig dokumentasjon, har kommet kommunen i hende. Tidligpensjonen utbetales av Landbruksdirektoratet kvartalsvis. 

 

Ønsker du å lese mer om tidligpensjonsordningen? På Landbruksdirektoratet sine hjemmesider kan du lese mer og finne søknadsskjema: https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/tidligpensjon#har-du-rett-til-tidligpensjon-

 

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS