Namsos

Arbeidsgivere

 Arbeidsgiverbegrepet

Enhver som har noen ansatt i sin tjeneste plikter å svare arbeidsgiveravgift av lønn og annen godtgjørelse som utbetales til de ansatte og som skal innberettes. Det samme gjelder den som engasjerer noen til å utføre oppdrag, når oppdraget ikke er et ledd i selvstendig næringsvirksomhet for oppdragstaker.

Ytterligere informasjon finner du på Skatteetatens hjemmesider
 

Forskuddstrekk

Arbeidsgivers plikt til å foreta forskuddstrekk er fastsatt i Skattebetalingsloven §§ 4 og 5. Trekkplikten omfatter alle ytelser som etter gjeldende bestemmelser er gjenstand for forskuddstrekk, også godtgjørelser i helt kortvarige arbeidsforhold. Det er ikke noe krav om at det skal foreligge et ansettelsesforhold.

Trekket skjer med de satser som er bestemt op lønnstakerens skattekort. Dersom lønnstakeren ikke leverer skattekort, er arbeidsgiver ifølge Skattebetalingslovens § 11 pliktig til å trekke 50% av det utbetalte. I pensjon trekkes det 30% ved ikke levert skattekort.

Trukne beløp skal holdes innsatt på særskilt bankkonto (skattetrekkonto), med påtegning om at kontoen gjelder skattetrekk, se Skattebetalingsloven § 11 nr. 4 og oppgjør for skattetrekk mv. § 6.

I stedet for skattetrekkonto kan det stilles garanti av foretak som har rett til å drive denne form for finansieringsvirksomhet etter Finansieringsvirksomhetsloven § 1-4, eller skattetrekkontoen kan til enhver tid holdes på et nivå som dekker løpende trekkansvar. Innsetting på skattetrekkonto skal skje senest første virkedag etter lønnsutbetaling. Garanti for skattetrekk eller oppfylt skattetrekkonto, som trer i stedet for innsetting, skal foreligge ved lønnsutbetalingen.

Arbeidsgiver er økonomisk og strafferettslig ansvarlig for at trekk blir foretat og opgjør gitt, jfr. Ansvarsbestemmelsene i Skattebetalingsloven kap. X.
 

Arbeidsgiveravgift

For hver oppgjørsperiode for skattetrekk (termin) skal arbeidsgiver av eget tiltak beregne den arbeidsgiveravgift som han plikter å svare og innbetale avgift til kemnerkontoret (skatteoppkreveren), jfr. Folketrygdloven § 24-3 første ledd. Se også forskrift 2.desember 1997 om beregning og fastsetting mv. av arbeidsgiveravgift til folketrygden.

Avgiftsberegning - se Skatteetatens hjemmesider
 

Terminoppgaver og betaling

Arbeidsgivere med kontorkommune Namsos, Overhalla, Namdalseid, Flatanger, Fosnes og Høylandet skal levere terminoppgave og betale forskuddstrekk og arbeidgiveravgift til Skatteoppkreverkontoret i Midtre Namdal.

Arbeidsgiver sender terminoppgave (hver andre måned) innen den 15. i forfallsmåneden. Beløpet forfaller til betaling den 15. i forfallsmåneden. Oppgaven kan og¨så leveres elektronisk gjennom Altinn. Innen 20.januar i året etter inntektsåret sender arbeidsgiver innberetning av lønns- og trekkoppgaver.

Skatt og arbeidsgiveravgift betales etterskuddsvis seks ganger pr. år med forfall 15. januar, 15. mars osv. Ved utelatt betaling påløper forsinkelsesrenter fra forfall og frem til betaling skjer. Dersom kravet ikke betales frivillig, vil skatteoppkrever iverksette tvangsinnfordring og kostnader påløpe i henhold til Rettsgebyrloven.
 

Private arbeidsgivere - institusjoner

Se informasjon på Skatteetatens hjemmeside eller ta kontakt med skatteoppkreverkontoret på tlf 74 21 71 00.
 

Forskuddsskatt (juridiske selskap o.l.)

For juridiske selskaper (aksjeselskap og lignende) skriver skattekontoret (likningskontoret) ut en forhåndsskatt som skal betales i to terminer. Hver av terminene settes som hovedregel lik halvparten av den utliknede skatt ved siste likning.

Forhåndsskatt skal betales i to terminer:

1.termin 15. februar
2. termin 15. april
 

Ved spørsmål knyttet til utskriving av forhåndsskatt, kontakt Skattekontoret tlf 800 80 000.

Ved spørsmål om betaling av forhåndsskatt, kontakt Skatteoppkreverkontoret i Midtre Namdal tlf 74 21 71 00.
 

Restskatt (juridiske selskap o.l.)

Når likningen er foretatt, fastsettes resterende skatt til differansen mellom utliknet skatt og utskrevet forhåndsskatt.

Resterende skatt forfaller til betaling 3 uker etter at skattelistene er lagt ut.

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Powered by CustomPublish AS