miljø og landbruk, skogbruk[1]_1000x451
miljø og landbruk, åker_1001x519
miljø og landbruk, kyr på beite
miljø og landbruk, landskap_1000x406

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune ble etablert 09.09.09 som et forsøk på å prøve ut en helhetlig og forpliktende styringmodell for interkommunalt samarbeid. Kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes er medlemmer. Kommunal og regionaldepartementet godkjente forsøket gjennom egen forskrift av 08.september 2009.

 

Fra 01.01.2014 er samkommune den permanente organisasjonsmodell for det interkommunale samarbeidet. Ny samarbeidsavtale er vedtatt og erstatter tidligere forsøksforskrift og samarbeidsavtale.

Les mer

MØTEPLAN REGIONRÅD OG KOMITÉER 2018

Region Namdal

Møteplan er retningsgivende, og tidspunkt/sted for enkeltmøter kan bli endret.


23. november 2017

Ny møteplass og nytt matkonsept på Namdalseid!

Hovedbilde redigert

Et større mattilbud, med norske kvalitetsråvarer i fokus og hvor kundene kan sitte ned i fine omgivelser, er med på å styrke forretningsmodellen til Sentrum Auto AS.  

 

17. november 2017

Innvilgede søknader til Regionalt næringsfond i MNS hittil i år

Reg

Hittil i år er det innvilget tilsagn på tilsammen kr 1 130 200,- som vist i tabellen nedenfor,  og resterende pott for 2017 er på kr 791 000,-.


9. november 2017

Invitasjon til vekstseminar

Vekstseminar

Torsdag 30. november arrangerere samarbeidspartene Midtre Namdal samkommune Utvikling, Namsos Næringsforening, Skogmo Industripark og Namdalshagen AS seminaret "Hvordan skape vekst i din bedrift".


7. november 2017

Ledig stilling som daglig leder i Namdal regionråd

Region Namdal

Namdal reigonråd er et nyoppretta regionråd for 14 kommuner i Nord-Trøndelag.


20. oktober 2017

Khashman Herrefrisering i gang på Jøa

herrefrisør kashman 2_230x246

Kom fra Syria og startet egen bedrift på Jøa 2017.

3. oktober 2017

Nytt masteringstudio på Jøa

arnstein f_230x166

Etter å ha jobbet over 20 år som profesjonell lydtekniker og lydsystemdesigner i Trondheim, flyttet Arnstein Fossvik, ut til Jøa for å prioritere familie samt søke etter mer rolige omgivelser.

26. september 2017

Søknad om ny lokalitet for oppdrett av torsk i Fosnes - høring

v3 5000_230x129

Namdal Settefisk as, 7819 Fosslandsosen, søker om konsesjon for oppdrett av torsk i i Bragstadsundet i Fosnes Kommune

15. september 2017

Bioøkonomi - nye verdier for landbruket

Miniknoll3_300x300

Velkommen til seminar med kveldsmat på NORD universitet i Namsos 20. sept kl 18

Midtre Namdal Samkommune Miljø og Landbruk inviterer i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving og NORD universitet til Bioøkonomiseminar på NORD universitet i Namsos den 20. september kl. 1800-2130. Invitasjon og program finner dere på Bioøkonomi seminar 200917.pdf

 

30. august 2017

Midlertidig forskrift om frist for spreding av gjødselvarer av organisk opphav på eng i Midtre Namdal Samkommune

Utvalg for hastesaker i Midtre Namdal Samkommune har den 30. august vedtatt følgende:

Midlertidig forskrift om frist for spredning av gjødselvarer av organisk opphav på eng, Midtre Namdal Samkommune kommune, Nord-Trøndelag.

Hjemmel: Fastsatt av Midtre Namdal Samkommunestyre v/hasteutvalget 29. august 2017 med hjemmel i forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23, jf. lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova).

§ 1. Formål

Formålet med denne forskriften er å fastsette en egen frist for spredning tilpasset de lokale klimatiske forholdene i 2017 i samkommunen innenfor vilkårene av forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder for hele samkommunen.

§ 3. Spredetidspunkt

Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde i vekst skal gjøres innen 20. september. Det må ikke spres i buffersone mot vassdrag. Spredningen må foregå på egnet areal for å unngå avrenning til åpne grøfter, bekker eller vassdrag.

§ 4. Ikraftsetting og opphør

Forskriften trer i kraft straks, og opphører den 20. september 2017.

 

30. august 2017
Powered by CustomPublish AS